0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Audit Financiar Statutar

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Auditul financiar este o examinare independentă, cu scopul de a exprima o opinie obiectivă asupra situațiilor financiare ale unei organizații, asigurând că înregistrările financiare efectuate, oferă sau nu o imagine fidelă și corectă , fără denaturări semnificative, a tranzacțiilor pe care le reprezintă.

Auditul încearcă  să se asigure că înregistrările în evidența contabilă sunt menținute în mod corespunzător, așa cum este cerut de legislația în vigoare.

Termenul de audit se aplică cel mai frecvent auditurilor situațiilor financiare ale unei persoane juridice, însă sunt și alte domenii care pot si auditate: secretariat și conformitate, controale interne, managementul calității, managementul proiectelor, managementul apei și conservarea energiei, etc. . Ca rezultat al unui audit, părțile interesate pot evalua și îmbunătăți eficacitatea managementului riscului, controlului și guvernării.

Ca să ne rezumam la ce tip de audit este mai frecvent în țara noastră, vom discuta în continuare despre auditul financiar statutar (care se face externalizat), ce societăți au obligația sa îl facă, și cine îl poate realiza.

Auditul financiar extern

Auditurile financiare sunt efectuate cu precădere de părți externe  pentru a păstra independența deciziei, și pot fi extrem de utile pentru a elimina orice părtinire în revizuirea stării financiare a unei companii. Auditurile financiare urmăresc să identifice dacă există denaturări semnificative în situațiile financiare. O opinie fără rezerve sau curată a auditorului oferă utilizatorilor situațiilor financiare încrederea că situațiile financiare sunt atât exacte, cât și complete. Auditurile externe, prin urmare, permit părților interesate să ia decizii mai bune și mai informate legate de compania în speță.

Auditorii externi respectă un set de standarde diferite de cel al companiei sau organizației care îi contractează pentru a face munca. Cea mai mare diferență între un audit efectuat intern de către companie și cel externalizat este conceptul de independență a auditorului extern. Atunci când auditurile sunt efectuate de terți, opinia rezultată a auditorului exprimată cu privire la elementele auditate (finanțele unei companii, controalele interne sau un sistem) poate fi sinceră, fără ca aceasta să afecteze relațiile zilnice de muncă în cadrul companiei.

Auditul financiar statutar

Activitatea de audit financiar statutar presupune verificarea situațiilor financiare anuale ale unei companii, respectiv în ce masură acestea prezintă o imagine fidelă a poziției financiare și performanței societății, a mișcării capitalurilor proprii sau a fluxurilor de trezorerie, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil în vigoare.

Audit financiar statutar este efectuat obligatoriu în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului național în conformitate cu standardele internaţionale de audit; și efectuat în mod voluntar la entităţile mici, pentru obținerea unei credibilități îmbunătățite în piață, iar situaţiile financiare auditate sunt publicate, împreună cu raportul de audit statutar.

Auditul financiar statutar este de cele mai multe ori perceput ca o obligație legală, însă constă de fapt în exprimarea unei opinii asupra situațiilor financiare, potrivit standardelor de audit internațional, în virtutea unor dispoziții legale, ca urmare a mandatului primit din partea conducerii companiei. Are ca scop identificarea erorilor, posibile fraude sau lipsa controalelor interne, conducând la îmbunătațirea proceselor din cadrul companiei, cu beneficiul creșterii nivelului de corectitudine al situațiilor financiare.

Misiunea de audit financiar are ca finalitate un raport de audit, însă pentru a oferi o opinie corectă în cadrul acetui document, sunt realizate o multitudine de  teste și controale asupra înregistrărilor din evidența contabilă a companiei auditate, cât și intreprinse discuții cu angajații entității pentru a înțelege cât mai bine modul de funcționare operativă și procesele comerciale curente.

Despre standardele de audit

Standardele de audit reprezintă setul de concepte, principii directoare, proceduri şi metode pe baza cărora auditorul determină ansamblul etapelor şi procedurilor de verificare, care să permită atingerea obiectivului fixat.

Standardele de audit, conform prevederilor art. 32 alin (4) din Legea 162/2017, se referă la:

 • Standardele Internaţionale de Audit (ISA),
 • Standardul internaţional privind controlul calităţii 1 (ISQC 1) şi
 • alte standarde conexe emise de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) prin intermediul Consiliului pentru standarde internaţionale de audit şi asigurare (IAASB).

Structura standardelor emise de IAASB este:

 • Standarde internaționale privind controlul calității (ISQC-uri);
 • Standarde internaționale privind audituri ale informațiilor financiare istorice (ISA 200 - 265);
 • Standarde internaționale privind evaluarea riscului si răspunsuri la riscurile evaluate (ISA 300 – 450);
 • Standarde internaționale privind probe de audit (ISA 500 – 580);
 • Standarde internaționale privind utilizarea activității altor părți (ISA 600 – 620);
 • Standarde internationale privind conluziile de audit și raportarea (ISA 700 – 720);
 • Standarde internationale privind domenii specializate (ISA 800 – 810);
 • Note internaționale de practică privind auditul (IAPN 1000);
 • Standarde internaționale privind audituri și revizuiri ale informațiilor financiare istorice (ISRE 2400 - 2410);
 • Standarde internaționale privind misiunile de asigurare, altele decât auditurile sau revizuirile informațiilor financiare istorice (ISAE 3000, ISAE 3400, ISAE 3402, ISAE 3410, ISAE 3420);
 • Standarde internaționale privind serviciile conexe (ISRS 4400 - 4410).

Cine poate realiza misiuni de audit financiar statutar în Romania

În Romania, organizarea activității de audit financiar statutar este prevazută de următoarele norme: Legea 31/1990 legea societăților comerciale, Legea 162/2017 privind auditul statutar, Legea 82/1991 Legea contabilității, OMFP 3781/2019, OMFP 2844/2016, Ordine și Norme emise de B.N.R și A.S.F. aplicabile entităților reglementate de acestea.

Auditul statutar se efectuează de către auditorii financiari sau de firmele de audit care au autorizare primită în condiţiile Legii 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, care sunt membri activi ai CAFR şi care sunt înscriși și au viză valabilă pe anul în curs în Registrul public electronic gestionat de ASPAAS.

CAFR - Camera Auditorilor Financiari din România este autoritatea competentă care reglementează și monitorizează desfășurarea activităților de audit financiar în România, altele decât auditul statutar.  Are ca misiune construirea pe o bază solidă, identitatea şi recunoaşterea publică a profesiei de auditor financiar din România, având ca obiectiv principal dezvoltarea susţinută a profesiei şi întărirea acesteia cu Standardele de Audit şi Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar, prin asimilarea integrală a Standardelor Internaţionale şi a Codului de etică al IFAC, care să permită auditorilor financiari, membri ai CAFR să ofere servicii de audit financiar de o înaltă calitate, în interesul publicului, în general şi al comunităţii de afaceri, în special.

ASPAAS - Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar este autoritatea competentă în domeniul supravegherii în interes public a auditului statutar şi îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor Legii 162/2017. ASPAAS este instituţie publică, cu personalitate juridică, având rolul de a asigura supravegherea în interes public, potrivit principiilor cuprinse în Directiva 2006/43/CE, cu modificările şi completările ulterioare, asigurând aplicarea, implementarea şi urmărirea respectării actelor normative emise la nivelul Uniunii Europene, transpuse în legislaţia naţională sau care se aplică direct, în domeniile prevăzute de prezenta lege. ASPAAS funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor Publice.

Ce societăți au obligativitatea organizarii auditului financiar statutar?

Societățile mijlocii și mari, companiile naționale, societățile cu capital integral sau majoritar de stat, regiile autonome, entitățile de interes public (listate la BVB, societăți de asigurare-reasigurare, I.F.N.-uri, etc.) au obligativitatea auditării situațiilor financiare anuale. În afară de aceastea, obligația de auditare se aplică si societăților care, în două exerciții financiare consecutive, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele 3 criterii, conform art. 2.6. din OMFP 3781/2019, Anexa 1:

 1. totalul activelor: 16.000.000 lei;
 2. cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;
 3. numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

De asemenea, pot opta voluntar pentru auditarea situațiilor financiare și alte entități care doresc să obțină o asigurare rezonabilă că situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Conform prevederilor art. 41 din Legea 82/1991, lipsa efectuării auditului situațiilor financiare anuale de către societățile care au aceasta obligativitate, constituie contravenție ce se sancționează cu amendă cuprinsă între 30.000 - 40.000 lei.

Servicii de audit financiar statutar

Oferim servicii de audit financiar respectând standardele internaționale, în vederea exprimării unei opinii obiective și independente asupra situației financiare anuale, auditorul fiind obligat să respecte toate condițiile prevazute de lege.

Serviciile noastre de audit financiar statutar sunt efectuate de membri activi CAFR și autorizați de ASAAS cu viză valabilă pe anul în curs și sunt profesioniști cu experiență ce susțin activitatea de audit financiar statutar printr-o evaluare obiectivă bazată pe metodologii și instrumente de actualitate, după reguli prestabilite, cuprinse în standardele sau normele legale sau profesionale, care devin criterii de calitate.

Auditul financiar statutar se concretizeaza prin:

 • livrarea unui un raport de audit financiar statutar cu privire la situațiile financiare ale clientului, întocmit conform standardelor internaționale de audit și
 • o scrisoare confidențială adresată conducerii ce are în vedere principalele deficiențe ale sistemului de control intern și diverse constatări, riscurile aferente acestora, identificate pe parcursul auditului financiar, odată cu o serie de recomandări și un plan de acțiune pentru punerea în aplicare a acestor constatări.

Autorizări și certificări deținute de membrii echipei noastre sau în curs de autorizare:

CAFR – Camera Auditorilor Financiari din Romania,

ASPAAS – Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar,

CECCAR – Corpul Expertilor Contabili si al Contabililor Autorizati din Romania,

CCF - Camera Consultanților Fiscali din Romania,

ACCA – Association of Chartered Certified Accountants, UK.

Autorizari

 

Formular cerere serviciu

Dacă dorești să apelezi la unul dintre serviciile noastre, trimite-ne un email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul acesta. Scrie cât mai multe detalii ca să putem calcula un preț corect solicitării tale. Te vom căuta noi, imediat ce vom fi disponibili.

Nume

Email

Telefon

Mesaj


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta