0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Planul de Conturi 2023

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Planul de conturi general 2023

Planul de conturi este un sistem de clasificare organizat sub forma unei liste care cuprinde toate conturile utilizate de o entitate economică în contabilitatea românească, ordonate după conținutul economic și funcția contabilă.

Ultimele actualizări aduse planului de conturi general începând cu 2018 sunt următoarele.

OMFP 2531/2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul oficial din data de 18 iulie 2018, s-au introdus următoarele conturi:

 • denumirea contului 441 "Impozitul pe profit/venit" s-a modificat în "Impozitul pe profit și alte impozite";
 • 4415 "Impozitul specific unor activități";
 • 695 "Cheltuieli cu impozitul specific unor activități";
 • 6231 „Cheltuieli de protocol”;
 • 6232 „Cheltuieli de reclama și publicitate”.

OMFP 3.067/2018 pentru completarea unor reglementări contabile, intrat în vigoare la 17 septembrie 2018, s-au introdus următorul conturi:

 • 463 "Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar".

OMFP 85/2022 pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale pe 2021, publicat la 01 feburiarie 2022, s-au introdus următoarele conturi:

 • 6051 "Cheltuieli privind consumul de energie";
 • 6052 "Cheltuieli privind consumul de apa";
 • 6461 "Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca corespunzatoare salariatilor";
 • 6462 "Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca corespunzatoare altor persoane, decat salariatii".

OMFP 4291/2022 pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat la 06 ianuarie 2023, s-au introdus următoarele conturi:

 • 467 "Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende";
 • 6053 "Cheltuieli privind consumul de gaze naturale";
 • 6058 "Cheltuieli cu alte utilitati";
 • 694 "Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit";
 • 794 "Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit".

OMFP 2649/2023 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile, publicat pe 28 septembrie 2023, s-au introdus următoarele conturi:

 • 1496 “Pierderi rezultate din reorganizări de societăți, corespunzătoare activului net negativ al societății absorbite”;
 • 6121 “Cheltuieli cu redevențele”;
 • 6122 “Cheltuieli cu locațiile de gestiune”;
 • 6123 “Cheltuieli cu chiriile”;
 • 616 “Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală”;
 • 617 “Cheltuieli de management”;
 • 618 “Cheltuieli de consultanță”.

Consultă în continuare Planul de conturi pentru anul 2023, versiunea actualizată.

Clasa 1 - Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi şi datorii asimilate

10. Capital şi rezerve

101. Capital

1011. Capital subscris nevărsat (P)

1012. Capital subscris vărsat (P)

1015. Patrimoniul regiei (P)

1016. Patrimoniul public (P)

1017. Patrimoniul privat (P)

1018. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (P)

103. Alte elemente de capitaluri proprii

1031. Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (P)

1033. Diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o entitate străină (A/P) (Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.)

1038. Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării şi alte elemente de capitaluri proprii (A/P) (Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.)

104. Prime de capital

1041. Prime de emisiune (P)

1042. Prime de fuziune/divizare (P)

1043. Prime de aport (P)

1044. Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni (P)

105. Rezerve din reevaluare (P)

106. Rezerve

1061. Rezerve legale (P)

1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)

1068. Alte rezerve (P)

107. Diferenţe de curs valutar din conversie (A/P) (Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.)

108. Interese care nu controlează (Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.)

1081. Interese care nu controlează - rezultatul exerciţiului financiar (A/P)

1082. Interese care nu controlează - alte capitaluri proprii (A/P)

109. Acţiuni proprii

1091. Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt (A)

1092. Acţiuni proprii deţinute pe termen lung (A)

1095. Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă (A)

11. Rezultatul reportat

117. Rezultatul reportat

1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P)

1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29 (A/P) (Acest cont apare doar la entităţile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001 şi până la închiderea soldului acestui cont.)

1173. Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile (A/P)

1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)

1175. Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)

1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (A/P) (În acest cont se evidenţiază eventualele diferenţe rezultate din dispoziţiile tranzitorii cuprinse în prezentele reglementări, în condiţiile prevăzute de acestea.)

12. Rezultatul exerciţiului financiar

121. Profit sau pierdere (A/P)

129. Repartizarea profitului (A)

14. Câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii

141. Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii

1411. Câştiguri legate de vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii (P)

1412. Câştiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P)

149. Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii

1491. Pierderi rezultate din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii (A)

1495. Pierderi rezultate din reorganizări, care sunt determinate de anularea titlurilor deţinute (A)

1496. Pierderi rezultate din reorganizări de societăți, corespunzătoare activului net negativ al societății absorbite (A)

1498. Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A)

15. Provizioane

151. Provizioane

1511. Provizioane pentru litigii (P)

1512. Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor (P)

1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea (P)

1514. Provizioane pentru restructurare (P)

1515. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (P)

1516. Provizioane pentru impozite (P)

1517. Provizioane pentru terminarea contractului de muncă (P)

1518. Alte provizioane (P)

16. Împrumuturi şi datorii asimilate

161. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni

1614. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P)

1615. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci (P)

1617. Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P)

1618. Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (P)

162. Credite bancare pe termen lung

1621. Credite bancare pe termen lung (P)

1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă (P)

1623. Credite externe guvernamentale (P)

1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)

1625. Credite bancare externe garantate de bănci (P)

1626. Credite de la trezoreria statului (P)

1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)

166. Datorii care privesc imobilizările financiare

1661. Datorii faţă de entităţile afiliate (P)

1663. Datorii faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (P)

167. Alte împrumuturi şi datorii asimilate (P)

168. Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate

1681. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (P)

1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)

1685. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate (P)

1686. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (P)

1687. Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate (P)

169. Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii

1691. Prime privind rambursarea obligaţiunilor (A)

1692. Prime privind rambursarea altor datorii (A)

Clasa 2 - Conturi de imobilizări

20. Imobilizări necorporale

201. Cheltuieli de constituire (A)

203. Cheltuieli de dezvoltare (A)

205. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare (A)

206. Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (A)

207. Fond comercial

2071. Fond comercial pozitiv (A) (Acest cont apare, de regulă, în situaţiile financiare anuale consolidate.)

2075. Fond comercial negativ (P)

208. Alte imobilizări necorporale (A)

21. Imobilizări corporale

211. Terenuri şi amenajări de terenuri (A)

2111. Terenuri

2112. Amenajări de terenuri

212. Construcţii (A)

213. Instalaţii tehnice şi mijloace de transport

2131. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) (A)

2132. Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare (A)

2133. Mijloace de transport (A)

214. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (A)

215. Investiţii imobiliare (A)

216. Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (A)

217. Active biologice productive (A)

22. Imobilizări corporale în curs de aprovizionare

223. Instalaţii tehnice şi mijloace de transport în curs de aprovizionare (A)

224. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare (A)

227. Active biologice productive în curs de aprovizionare (A)

23. Imobilizări în curs

231. Imobilizări corporale în curs de execuţie (A)

235. Investiţii imobiliare în curs de execuţie (A)

26. Imobilizări financiare

261. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (A)

262. Acţiuni deţinute la entităţi asociate (A)

263. Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun (A)

264. Titluri puse în echivalenţă (A) (Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.)

265. Alte titluri imobilizate (A)

266. Certificate verzi amânate (A)

267. Creanţe imobilizate

2671. Sume de încasat de la entităţile afiliate (A)

2672. Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entităţile afiliate (A)

2673. Creanţe faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A)

2674. Dobânda aferentă creanţelor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A)

2675. Împrumuturi acordate pe termen lung (A)

2676. Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A)

2677. Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terţi (A)

2678. Alte creanţe imobilizate (A)

2679. Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A)

269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare

2691. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate (P)

2692. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi asociate (P)

2693. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi controlate în comun (P)

2695. Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P)

28. Amortizări privind imobilizările

280. Amortizări privind imobilizările necorporale

2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)

2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)

2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P)

2806. Amortizarea activelor necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (P)

2807. Amortizarea fondului comercial (P) (Acest cont apare, de regulă, în situaţiile financiare anuale consolidate.)

2808. Amortizarea altor imobilizări necorporale (P)

281. Amortizări privind imobilizările corporale

2811. Amortizarea amenajărilor de terenuri (P)

2812. Amortizarea construcţiilor (P)

2813. Amortizarea instalaţiilor şi mijloacelor de transport (P)

2814. Amortizarea altor imobilizări corporale (P)

2815. Amortizarea investiţiilor imobiliare (P)

2816. Amortizarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (P)

2817. Amortizarea activelor biologice productive (P)

29. Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor

290. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale

2903. Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)

2905. Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P)

2906. Ajustări pentru deprecierea activelor necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (P)

2908. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P)

291. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale

2911. Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri (P)

2912. Ajustări pentru deprecierea construcţiilor (P)

2913. Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor şi mijloacelor de transport (P)

2914. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P)

2915. Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare (P)

2916. Ajustări pentru deprecierea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (P)

2917. Ajustări pentru deprecierea activelor biologice productive (P)

293. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie

2931. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie (P)

2935. Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare în curs de execuţie (P)

296. Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare

2961. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate (P)

2962. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (P)

2963. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)

2964. Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor de încasat de la entităţile afiliate (P)

2965. Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (P)

2966. Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P)

2968. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate (P)


Clasa 3 - Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

30. Stocuri de materii prime şi materiale

301. Materii prime (A)

302. Materiale consumabile

3021. Materiale auxiliare (A)

3022. Combustibili (A)

3023. Materiale pentru ambalat (A)

3024. Piese de schimb (A)

3025. Seminţe şi materiale de plantat (A)

3026. Furaje (A)

3028. Alte materiale consumabile (A)

303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)

308. Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale (A/P)

32. Stocuri în curs de aprovizionare

321. Materii prime în curs de aprovizionare (A)

322. Materiale consumabile în curs de aprovizionare (A)

323. Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare (A)

326. Active biologice de natura stocurilor în curs de aprovizionare (A)

327. Mărfuri în curs de aprovizionare (A)

328. Ambalaje în curs de aprovizionare (A)

33. Producţie în curs de execuţie

331. Produse în curs de execuţie (A)

332. Servicii în curs de execuţie (A)

34. Produse

341. Semifabricate (A)

345. Produse finite (A)

346. Produse reziduale (A)

347. Produse agricole (A)

348. Diferenţe de preţ la produse (A/P)

35. Stocuri aflate la terţi

351. Materii şi materiale aflate la terţi (A)

354. Produse aflate la terţi (A)

356. Active biologice de natura stocurilor aflate la terţi (A)

357. Mărfuri aflate la terţi (A)

358. Ambalaje aflate la terţi (A)

36. Active biologice de natura stocurilor

361. Active biologice de natura stocurilor (A)

368. Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor (A/P)

37. Mărfuri

371. Mărfuri (A)

378. Diferenţe de preţ la mărfuri (A/P)

38. Ambalaje

381. Ambalaje (A)

388. Diferenţe de preţ la ambalaje (A/P)

39. Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie

391. Ajustări pentru deprecierea materiilor prime (P)

392. Ajustări pentru deprecierea materialelor

3921. Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P)

3922. Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)

393. Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie (P)

394. Ajustări pentru deprecierea produselor

3941. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor (P)

3945. Ajustări pentru deprecierea produselor finite (P)

3946. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale (P)

3947. Ajustări pentru deprecierea produselor agricole (P)

395. Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi

3951. Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi (P)

3952. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi (P)

3953. Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi (P)

3954. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi (P)

3955. Ajustări pentru deprecierea produselor agricole aflate la terţi (P)

3956. Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor aflate la terţi (P)

3957. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi (P)

3958. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi (P)

396. Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor (P)

397. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor (P)

398. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor (P)

Clasa 4 - Conturi de terţi

40. Furnizori şi conturi asimilate

401. Furnizori (P)

403. Efecte de plătit (P)

404. Furnizori de imobilizări (P)

405. Efecte de plătit pentru imobilizări (P)

408. Furnizori - facturi nesosite (P)

409. Furnizori - debitori

4091. Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A)

4092. Furnizori - debitori pentru prestări de servicii (A)

4093. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A)

4094. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A)

41. Clienţi şi conturi asimilate

411. Clienţi

4111. Clienţi (A)

4118. Clienţi incerţi sau în litigiu (A)

413. Efecte de primit de la clienţi (A)

418. Clienţi - facturi de întocmit (A)

419. Clienţi - creditori (P)

42. Personal şi conturi asimilate

421. Personal - salarii datorate (P)

423. Personal - ajutoare materiale datorate (P)

424. Prime reprezentând participarea personalului la profit (P) (Se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora.)

425. Avansuri acordate personalului (A)

426. Drepturi de personal neridicate (P)

427. Reţineri din salarii datorate terţilor (P)

428. Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul

4281. Alte datorii în legătură cu personalul (P)

4282. Alte creanţe în legătură cu personalul (A)

43. Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate

431. Asigurări sociale

4311. Contribuţia unităţii la asigurările sociale (P)

4312. Contribuţia personalului la asigurările sociale (P)

4313. Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P)

4314. Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate (P)

4315. Contribuţia de asigurări sociale (P)

4316. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (P)

4318. Alte contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate (P)

436. Contribuția asiguratorie pentru muncă

437. Ajutor de şomaj

4371. Contribuţia unităţii la fondul de şomaj (P)

4372. Contribuţia personalului la fondul de şomaj (P)

438. Alte datorii şi creanţe sociale

4381. Alte datorii sociale (P)

4382. Alte creanţe sociale (A)

44. Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate

441. Impozitul pe profit şi alte impozite

4411. Impozitul pe profit (P)

4415. Impozitul specific unor activităţi (P)

4418. Impozitul pe venit (P)

442. Taxa pe valoarea adăugată

4423. TVA de plată (P)

4424. TVA de recuperat (A)

4426. TVA deductibilă (A)

4427. TVA colectată (P)

4428. TVA neexigibilă (A/P)

444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)

445. Subvenţii

4451. Subvenţii guvernamentale (A)

4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (A)

4458. Alte sume primite cu caracter de subvenţii (A)

446. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P)

447. Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (P)

448. Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului

4481. Alte datorii faţă de bugetul statului (P)

4482. Alte creanţe privind bugetul statului (A)

45. Grup şi acţionari/asociaţi

451. Decontări între entităţile afiliate

4511. Decontări între entităţile afiliate (A/P)

4518. Dobânzi aferente decontărilor între entităţile afiliate (A/P)

453. Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun

4531. Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate

4538. Dobânzi aferente decontărilor cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A/P)

455. Sume datorate acţionarilor/asociaţilor

4551. Acţionari/Asociaţi - conturi curente (P)

4558. Acţionari/Asociaţi - dobânzi la conturi curente (P)

456. Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul (A/P)

457. Dividende de plată (P)

458. Decontări din operaţiuni în participaţie

4581. Decontări din operaţiuni în participaţie - pasiv (P)

4582. Decontări din operaţiuni în participaţie - activ (A)

46. Debitori şi creditori diverşi

461. Debitori diverşi (A)

462. Creditori diverşi (P)

463. Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar (A)

466. Decontări din operaţiuni de fiducie

4661. Datorii din operaţiuni de fiducie (P)

4662. Creanţe din operaţiuni de fiducie (A)

467. Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende

47. Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate

471. Cheltuieli înregistrate în avans (A)

472. Venituri înregistrate în avans (P)

473. Decontări din operaţiuni în curs de clarificare (A/P)

475. Subvenţii pentru investiţii

4751. Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (P)

4752. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)

4753. Donaţii pentru investiţii (P)

4754. Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P)

4758. Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)

478. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (P)

48. Decontări în cadrul unităţii

481. Decontări între unitate şi subunităţi (A/P)

482. Decontări între subunităţi (A/P)

49. Ajustări pentru deprecierea creanţelor

491. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi (P)

495. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii (P)

496. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi (P)


Clasa 5 - Conturi de trezorerie

50. Investiţii pe termen scurt

501. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (A)

505. Obligaţiuni emise şi răscumpărate (A)

506. Obligaţiuni (A)

507. Certificate verzi primite (A)

508. Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate

5081. Alte titluri de plasament (A)

5088. Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament (A)

509. Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt

5091. Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţile afiliate (P)

5092. Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt (P)

51. Conturi la bănci

511. Valori de încasat

5112. Cecuri de încasat (A)

5113. Efecte de încasat (A)

5114. Efecte remise spre scontare (A)

512. Conturi curente la bănci

5121. Conturi la bănci în lei (A)

5124. Conturi la bănci în valută (A)

5125. Sume în curs de decontare (A)

5126. Conturi la bănci în lei - TVA defalcat (A)

5127. Conturi la bănci în valută - TVA defalcat (A)

518. Dobânzi

5186. Dobânzi de plătit (P)

5187. Dobânzi de încasat (A)

519. Credite bancare pe termen scurt

5191. Credite bancare pe termen scurt (P)

5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă (P)

5193. Credite externe guvernamentale (P)

5194. Credite externe garantate de stat (P)

5195. Credite externe garantate de bănci (P)

5196. Credite de la Trezoreria Statului (P)

5197. Credite interne garantate de stat (P)

5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)

53. Casa

531. Casa

5311. Casa în lei (A)

5314. Casa în valută (A)

532. Alte valori

5321. Timbre fiscale şi poştale (A)

5322. Bilete de tratament şi odihnă (A)

5323. Tichete şi bilete de călătorie (A)

5328. Alte valori (A)

54. Acreditive

541. Acreditive

5411. Acreditive în lei (A)

5414. Acreditive în valută (A)

542. Avansuri de trezorerie (A) (În acest cont vor fi evidenţiate şi sumele acordate prin sistemul de carduri.)

58. Viramente interne

581. Viramente interne (A/P)

59. Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie

591. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate (P)

595. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate (P)

596. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor (P)

598. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate (P)

Clasa 6 - Conturi de cheltuieli

60. Cheltuieli privind stocurile

601. Cheltuieli cu materiile prime

602. Cheltuieli cu materialele consumabile

6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare

6022. Cheltuieli privind combustibilii

6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat

6024. Cheltuieli privind piesele de schimb

6025. Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat

6026. Cheltuieli privind furajele

6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile

603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

604. Cheltuieli privind materialele nestocate

605. Cheltuieli privind energia şi apa

6051. Cheltuieli privind consumul de energie

6052. Cheltuieli privind consumul de apa

6053. Cheltuieli privind consumul de gaze naturale

6058 Cheltuieli cu alte utilitati

606. Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor

607. Cheltuieli privind mărfurile

608. Cheltuieli privind ambalajele

609. Reduceri comerciale primite

61. Cheltuieli cu serviciile executate de terţi

611. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile

612. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile

6121. Cheltuieli cu redevențele

6122. Cheltuieli cu locațiile de gestiune

6123. Cheltuieli cu chiriile

613. Cheltuieli cu primele de asigurare

614. Cheltuieli cu studiile şi cercetările

615. Cheltuieli cu pregătirea personalului

616. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală

617. Cheltuieli de management

618. Cheltuieli de consultanță

62. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi

621. Cheltuieli cu colaboratorii

622. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile

623. Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate

6231. Cheltuieli de protocol

6232. Cheltuieli de reclamă şi publicitate

624. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal

625. Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări

626. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii

627. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate

628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi

63. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

64. Cheltuieli cu personalul

641. Cheltuieli cu salariile personalului

642. Cheltuieli cu avantajele în natură şi tichetele acordate salariaţilor

6421. Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaţilor

6422. Cheltuieli cu tichetele acordate salariaţilor

643. Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii

644. Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit

645. Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială

6451. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările sociale

6452. Cheltuieli privind contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj

6453. Cheltuieli privind contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate

6455. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările de viaţă

6456. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative

6457. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate

6458. Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială

646. Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă

6461. Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca corespunzatoare salariatilor

6462. Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca corespunzatoare altor persoane, decat salariatii

65. Alte cheltuieli de exploatare

651. Cheltuieli din operaţiuni de fiducie

6511. Cheltuieli ocazionate de constituirea fiduciei

6512. Cheltuieli din derularea operaţiunilor de fiducie

6513. Cheltuieli din lichidarea operaţiunilor de fiducie

652. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător

654. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi

655. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale

658. Alte cheltuieli de exploatare

6581. Despăgubiri, amenzi şi penalităţi

6582. Donaţii acordate

6583. Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţiuni de capital

6584 Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizări 

6586. Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale

6587. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare

6588. Alte cheltuieli de exploatare

66. Cheltuieli financiare

663. Pierderi din creanţe legate de participaţii

664. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate

6641. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate

6642. Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate

665. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar

6651. Diferenţe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută (În acest cont nu se înregistrează diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o entitate străină)

6652. Diferenţe nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o entitate străină

666. Cheltuieli privind dobânzile

667. Cheltuieli privind sconturile acordate

668. Alte cheltuieli financiare

68. Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare

681. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor

6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor

6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante

6817. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial

686. Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare

6861. Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor

6863. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare

6864. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante

6865. Cheltuieli financiare privind amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat

6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor şi a altor datorii

69. Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite

691. Cheltuieli cu impozitul pe profit

694. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit

695. Cheltuieli cu impozitul specific unor activităţi

698. Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus


Clasa 7 - Conturi de venituri

70. Cifra de afaceri netă

701. Venituri din vânzarea produselor finite, produselor agricole şi a activelor biologice de natura stocurilor

7015. Venituri din vânzarea produselor finite

7017. Venituri din vânzarea produselor agricole

7018. Venituri din vânzarea activelor biologice de natura stocurilor

702. Venituri din vânzarea semifabricatelor

703. Venituri din vânzarea produselor reziduale

704. Venituri din servicii prestate

705. Venituri din studii şi cercetări

706. Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii

707. Venituri din vânzarea mărfurilor

708. Venituri din activităţi diverse

709. Reduceri comerciale acordate

71. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie

711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

712. Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie

72. Venituri din producţia de imobilizări

721. Venituri din producţia de imobilizări necorporale

722. Venituri din producţia de imobilizări corporale

725. Venituri din producţia de investiţii imobiliare

74. Venituri din subvenţii de exploatare

741. Venituri din subvenţii de exploatare

7411. Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri

7412. Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale

7413. Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe

7414. Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului

7415. Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţie socială

7416. Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare

7417. Venituri din subvenţii de exploatare în caz de calamităţi şi alte evenimente similare

7418. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată

7419. Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

75. Alte venituri din exploatare

751. Venituri din operaţiuni de fiducie

7511. Venituri ocazionate de constituirea fiduciei

7512. Venituri din derularea operaţiunilor de fiducie

7513. Venituri din lichidarea operaţiunilor de fiducie

754. Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi

755. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale

758. Alte venituri din exploatare

7581. Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi

7582. Venituri din donaţii primite

7583. Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţiuni de capital

7584. Venituri din subvenţii pentru investiţii

7586. Venituri reprezentând transferuri cuvenite în baza unor acte normative speciale

7588. Alte venituri din exploatare

76. Venituri financiare

761. Venituri din imobilizări financiare

7611. Venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate

7612. Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate

7613. Venituri din acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun

7615. Venituri din alte imobilizări financiare

762. Venituri din investiţii financiare pe termen scurt

764. Venituri din investiţii financiare cedate

7641. Venituri din imobilizări financiare cedate

7642. Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate

765. Venituri din diferenţe de curs valutar

7651. Diferenţe favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută (În acest cont nu se înregistrează diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o entitate străină.)

7652. Diferenţe favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o entitate străină

766. Venituri din dobânzi

767. Venituri din sconturi obţinute

768. Alte venituri financiare

78. Venituri din provizioane, amortizări şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare

781. Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare

7812. Venituri din provizioane

7813. Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor

7814. Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante

7815. Venituri din fondul comercial negativ

786. Venituri financiare din amortizări şi ajustări pentru pierdere de valoare

7863. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare

7864. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante

7865. Venituri financiare din amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat

79. Venituri din impozitul pe profit

794. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit

Clasa 8 - conturi speciale

80. Conturi în afara bilanţului

801. Angajamente acordate

8011. Giruri şi garanţii acordate

8018. Alte angajamente acordate

802. Angajamente primite

8021. Giruri şi garanţii primite

8028. Alte angajamente primite

803. Alte conturi în afara bilanţului

8031. Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare

8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare

8033. Valori materiale primite în păstrare sau custodie

8034. Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare

8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă

8036. Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate

8037. Efecte scontate neajunse la scadenţă

8038. Bunuri primite în administrare, concesiune şi cu chirie şi alte bunuri similare

8039. Alte valori în afara bilanţului

804. Certificate verzi

805. Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă

8051. Dobânzi de plătit

8052. Dobânzi de încasat (Acest cont se foloseşte de către entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing.)

806. Certificate de emisii de gaze cu efect de seră

807. Active contingente

808. Datorii contingente

809. Creanţe preluate prin cesionare

89. Bilanţ

891. Bilanţ de deschidere

892. Bilanţ de închidere

Clasa 9 - conturi de gestiune

(Pentru organizarea contabilităţii de gestiune, folosirea conturilor din această clasă este opţională.)

90. Decontări interne

901. Decontări interne privind cheltuielile

902. Decontări interne privind producţia obţinută

903. Decontări interne privind diferenţele de preţ

92. Conturi de calculaţie

921. Cheltuielile activităţii de bază

922. Cheltuielile activităţilor auxiliare

923. Cheltuieli indirecte de producţie

924. Cheltuieli generale de administraţie

925. Cheltuieli de desfacere

93. Costul producţiei

931. Costul producţiei obţinute

933. Costul producţiei în curs de execuţie

 


 

Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta