0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Formarea profesională a angajaților

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Formarea profesională a angajaților

Mădălina Boitan, Redactor, Expert Contabil
în Articole HR, 04 Apr 2018
actualizat la 05 Apr 2018

Formarea şi perfecţionarea salariaţilor a devenit o cerinţă obligatorie, un proces continuu și organizat al peroadei în care trăim. Dacă în trecut tinerii care dobândeau o profesie reuşeau, pe baza cunoştinţelor obţinute în timpul școlii să o exercite pe toată durata vieţii, astăzi cunoştinţele se perimează foarte rapid.

In condiţiile în care inovaţiile schimbă tehnologia şi managementul de la o zi la alta, companiile şi societăţile comerciale sunt obligate să-şi reconsidere permanent politica de resurse umane şi valoarea muncii. Nici o firmă nu poate da rezultate comparabile cu ceea ce există pe plan mondial dacă nu-şi va instrui permanent angajaţii, asigurând în acelaşi timp întărirea relaţiilor dintre angajaţi, comunicarea internă, lucrul în echipă, antrenarea angajaţilor în dezvoltarea instituţiei la care lucrează. 

Ȋn Codul muncii sunt stabilite drepturile pe care le au angajații, iar printre acestea se numără și cel de acces la formare profesională. Ȋn același timp, angajatorii trebuie să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă.

Astfel, angajatorii sunt obligați să asigure pe propria cheltuială, pentru toți salariații, participarea la programe de formare profesională, după cum urmează:

 • minimum o dată la doi ani, dacă au cel puțin 21 de salariați;
 • minimum o dată la trei ani, dacă au sub 21 de salariați.

Formele și obiectivele pregătirii profesionale a salariaților

Pregătirea profesională a angajaților poate ȋmbrăca următoarele forme:

 • participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din țară ori din străinătate;
 • stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă;
 • stagii de practică și specializare ȋn țară și ȋn străinătate;
 • ucenicie organizată la locul de muncă;
 • formare individualizată;
 • alte forme de pregătire convenite ȋntre angajator și salariat.

Potrivit art. 192 din Codul Muncii, formarea profesională a salariaților are cȃteva obiective bine stabilite:

TITLUL VI - Formarea profesională

CAPITOLUL 1 - Dispoziţii generale

[…….]

Art. 192. [obiectivele formarii profesionale]

(1) Formarea profesionala a salariatilor are urmatoarele obiective principale:

 1. a) adaptarea salariatului la cerintele postului sau ale locului de munca;
 2. b) obtinerea unei calificari profesionale;
 3. c) actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului si locului de munca si perfectionarea pregatirii profesionale pentru ocupatia de baza;
 4. d) reconversia profesionala determinata de restructurari socioeconomice;
 5. e) dobandirea unor cunostinte avansate, a unor metode si procedee moderne, necesare pentru realizarea activitatilor profesionale;
 6. f) prevenirea riscului somajului;
 7. g) promovarea in munca si dezvoltarea carierei profesionale.

(2) Formarea profesionala si evaluarea cunostintelor se fac pe baza standardelor ocupationale.

Angajatorul persoană juridică care are mai mult de 20 de salariaţi elaborează anual şi aplică planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor. Planul de formare profesională devine anexă la contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate. Salariaţii au dreptul să fie informaţi cu privire la conţinutul planului de formare profesională.


Modalitatea de desfășurare a pregătirii profesionale

Participarea la formarea profesională poate avea loc la inițiativa angajatorului sau la inițiativa salariatului. Ȋn cazul ȋn care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este inițiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta.

Ȋn ceea ce privește modalitatea concretă de formare profesională, drepturile și obligațiile părților, durata formării profesionale, precum și orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligatiile contractuale ale salariatului ȋn raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, acestea se vor stabi prin acordul părților și fac obiectul unor acte adiționale la contractele individuale de muncă.

În cazul în care salariatul este cel care are iniţiativa participării la o formă de pregătire profesională cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului împreună cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor. Angajatorul va decide cu privire la cererea formulată de salariat, în termen de 15 zile de la primirea solicitării. Totodată angajatorul va decide cu privire la condiţiile în care va permite salariatului participarea la forma de pregătire profesională, inclusiv dacă va suporta în totalitate sau în parte costul ocazionat de aceasta.

Salariaţii care au încheiat un act adiţional la contractul individual de muncă cu privire la formarea profesională pot primi în afara salariului corespunzător locului de muncă şi alte avantaje în natură pentru formarea profesională.


Drepturile și obligațiile angajaților care participă la formare profesională

Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională menționate mai sus, salariatul va beneficia de toate drepturile salariale deținute. Totodată, salariatul beneficiază de vechime la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare ȋn sistemul asigurărilor sociale de stat, conform art 197 din Codul Muncii:

TITLUL VI - Formarea profesională

CAPITOLUL 1 - Dispoziţii generale

[…….]

Art. 197. [cheltuielile cu formarea profesionala si drepturile salariatului]

(1) In cazul in care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionala este initiata de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceasta participare sunt suportate de catre acesta.

(2) Pe perioada participarii la cursurile sau stagiile de formare profesionala conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toata durata formarii profesionale, de toate drepturile salariale detinute.

(3) Pe perioada participarii la cursurile sau stagiile de formare profesionala conform alin. (1), salariatul beneficiaza de vechime la acel loc de munca, aceasta perioada fiind considerata stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat.

Salariații care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională ȋn condițiile art. 197 alin. (1), nu pot avea inițiativa ȋncetării contractului individual de muncă pentru o perioadă stabilită prin act adițional, ȋn caz contrar fiind obligati la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporțional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adițional la contractul individual de muncă, conform art 198 din Codul Muncii:

TITLUL VI - Formarea profesională

CAPITOLUL 1 - Dispoziţii generale

[…….]

Art. 198. [obligatiile beneficiarilor formarii profesionale]

(1) Salariatii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionala, in conditiile art. 197 alin. (1), nu pot avea initiativa incetarii contractului individual de munca pentru o perioada stabilita prin act aditional.

(2) Durata obligatiei salariatului de a presta munca in favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, precum si orice alte aspecte in legatura cu obligatiile salariatului, ulterioare formarii profesionale, se stabilesc prin act aditional la contractul individual de munca.

(3) Nerespectarea de catre salariat a dispozitiei prevazute la alin. (1) determina obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita conform actului aditional la contractul individual de munca.

(4) Obligatia prevazuta la alin. (3) revine si salariatilor care au fost concediati in perioada stabilita prin actul aditional, pentru motive disciplinare, sau al caror contract individual de munca a incetat ca urmare a arestarii preventive pentru o perioada mai mare de 60 de zile, a condamnarii printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru o infractiune in legatura cu munca lor, precum si in cazul in care instanta penala a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.


Obligațiile angajatorilor

Ȋn concluzie, accesul la formare profesională se numără printre drepturile pe care le au salariații, potrivit legislației muncii. Deși ȋn momentul de față neindeplinirea obligației de a asigura participarea la formare profesională nu este sancționată de Codul muncii, acest lucru poate fi făcut, totuși, de către inspectorii de muncă.

Dacă angajatorul nu ȋndeplinește sau ȋndeplinește parțial măsurile dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite, acesta poate primi o amendă cuprinsă ȋntre 5.000 și 10.000 de lei.

De asemenea, dacă angajatorul nu asigură participarea la formare profesională, Codul muncii stabilește că salariații au dreptul să ceară un concediu plătit pentru formare profesională de pană la zece zile lucrătoare sau de pană la 80 de ore.


Implicații fiscale

Din punct de vedere al impozitului pe profit, pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate ȋn scopul desfășurării activității economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative ȋn vigoare, precum și taxele de ȋnscriere, cotizațiile și contribuțiile datorate către camerele de comerț și industrie, organizațiile patronale și organizațiile sindicale, conform art 25 din Legea 277/2015 privind Codul Fiscal. Coroborȃnd aceste prevederi cu cele din Codul Muncii menționate mai sus „Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională, se suportă de către angajatori” putem concluziona că aceste cheltuieli sunt deductibile din punct de vedere fiscal.

ART. 25 - Cheltuieli

(1) Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, precum și taxele de înscriere, cotizațiile și contribuțiile datorate către camerele de comerț și industrie, organizațiile patronale și organizațiile sindicale.

 (2) Cheltuielile cu salariile și cele asimilate salariilor astfel cum sunt definite potrivit titlului IV sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal, cu excepția celor reglementate la alin. (3) și (4).

Din punct de vedere al impozitului pe venitul din salarii și sume asimilate salariilor nu sunt impozabile, deci nu se impoziteaza cheltuielile efectuate de angajatori/platitori pentru pregătirea profesională și perfectionarea angajaților, administratorilor stabiliți potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat și directorilor care ȋși desfășoară activitatea ȋn baza contractului de mandat potrivit legii, astfel cum este prevăzut ȋn raporturile juridice respective, pregătire legată de activitatea desfășurată de persoanele respective pentru angajator/platitor, conform art. 76, al.4 lit.p) din Legea 277/2015 privind Codul Fiscal:

ART. 76 - Definirea veniturilor din salarii și asimilate salariilor

[…….]

(4) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit:

[…….]

p) cheltuielile efectuate de angajatori/plătitori pentru pregătirea profesională și perfecționarea angajaților, administratorilor stabiliți potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat și directorilor care își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, astfel cum este prevăzut în raporturile juridice respective, pregătire legată de activitatea desfășurată de persoanele respective pentru angajator/plătitor;

Din punct de vedere al contribuțiilor sociale, art. 142  din Legea 277/2015 privind Codul Fiscal prevede că nu se cuprind ȋn baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurari sociale  cheltuielile efectuate de angajatori/plătitori pentru pregătirea profesională și perfecționarea angajaților, administratorilor stabiliți potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat și directorilor care ȋși desfășoară activitatea ȋn baza contractului de mandat potrivit legii, astfel cum este prevăzut ȋn raporturile juridice respective, pregătire legată de activitatea desfășurată de persoanele respective pentru angajator/plătitor.

ART. 142 - Venituri din salarii și venituri asimilate salariilor care nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale

Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale următoarele:

[…….]

n) cheltuielile efectuate de angajatori/plătitori pentru pregătirea profesională și perfecționarea angajaților, administratorilor stabiliți potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat și directorilor care își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, astfel cum este prevăzut în raporturile juridice respective, pregătire legată de activitatea desfășurată de persoanele respective pentru angajator/plătitor;

 

 

Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta