0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Delegarea și detașarea salariaților în 2018

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Delegarea și detașarea salariaților în 2018

Gebăilă Roxana, Redactor, Expert Contabil
în Monografii, 17 Apr 2018
actualizat la 18 Sep 2019

Pentru a citi articolul actualizat cu legislația din 2019 mergi la: Delegarea și detașarea internă a salariaților în 2019.

Atribuțiile de serviciu nu pot fi întotdeauna desfașurate de către salariat într-un singur loc de muncă. De altfel, o afacere modernă care presupune dinamism, nici nu ar putea fi derulată fără deplasarea salariaților, acest lucru realizandu-se ori prin delegarea ori prin detasarea acestora, în funcție de necesitățile producției.

Angajatorul are dreptul de a modifica, unilateral, locul de muncă, prin delegarea sau detaşarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. Salariatul este adesea în situația de a se deplasa, adică de a-și modifica locul de munca, pe parcursul desfăsurării activității.


Delegarea

Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dipoziția angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzatoare atribuțiilor de serviciu în afara locului sau de muncă. Delegarea poate fi stabilită pentru o perioadă de pana la 60 de zile și se poate prelungi doar cu acordul salariatului, conform Codului muncii art. 44:

Art.44. (1) Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni si se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegarii nu poate constitui motiv pentru sanctionarea disciplinara a acestuia.

Salariații și administratorii care se deplasează în interes de serviciu într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă au dreptul la plata cheltuielilor cu transportul și cazarea, avand totodata dreptul la o indemnizație de delegare (diurnă), conform Codului Muncii. În asemenea cazuri, unitatea din care face parte persoana poate avansa acesteia, la cererea sa, suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor de delegare, iar aceasta are obligaţia ca, la înapoiere, să restituie avansul primit unităţii al cărei salariat este.

Dacă un angajat este delegat pentru mai mult de 120 de zile, diurna primită în perioada de timp ce depășește 120 de zile va fi considerată de către Codul Fiscal ca plată salarială și va fi impozitată ca atare.


Detașarea

Detașarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de munca, din dispoziția angajatorului, la un alt angajator, în scopul executarii unor lucrări în interesul acestuia.

Detașarea salariatului poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an.

Salariatul detașat are dreptul la plata cheltuielilor de transport, cazare, precum și indemnizatie de detasare, în condițiile prevăzute de lege.

Persoana trimisă în delegare sau detaşare are dreptul să primească, un avans în numerar, stabilit în raport cu numărul zilelor de deplasare, dar nu mai mult decât totalul cheltuielilor de delegare sau de detaşare pentru 30 de zile calendaristice.

Delegarea/detașarea pe teritoriul României:

Diurna

În ceea ce priveşte diurna internă, se acordă pe zile calendaristice, aceasta fiind  reglementată prin HG 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, document care stabileşte că diurna se acordă în cazul în care delegarea se realizează într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care salariatul îşi are locul permanent de muncă.

Indemnizaţia se acordă salariatului indiferent de funcţia pe care acesta o îndeplineşte şi de angajatorul sau instituţia publică în care îşi desfăşoara activitatea. 

Pentru o zi de deplasare în țara noastră, un angajat poate să primească o diurna deductibilă integral în valoare de cel mult 42,5 lei, adică de 2,5 ori valoarea de 17 lei/zi, conform Ordinului 60/2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizației zilnice de delegare și detașare :

Art 1

(1) Cuantumul indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare prevăzut la art. 9 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează la 17 lei.

Cazarea

Cheltuielile de cazare se pot deconta numai dacă localitatea în care s-a efectuat deplasarea se află la o distanță mai mare de 50 km de localitatea în care salariatul are locul de muncă permanent și doar în cazul în care salariatul nu se poate întoarce în aceeași zi conform Ordinului 60/2015:

Art 1

[…]

(2) Cuantumul sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare prevăzut la art. 28 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu se cazează în condiţiile art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează la 45 de lei.

Transportul

Salariații care se deplaseaza în interes de serviciu într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă au dreptul la plata cheltuielilor cu transport.

În cazul în care, deplasarea se efectuează cu un mijloc de transport propriu al salariatului, acestuia i se va deconta contravaloarea a 7,5 litri carburant pentru 100 km parcurși pe distanța cea mai scurtă, conform art. 17, alin (3) din HG 1860/2006.

Delegarea/detașarea pe teritoriul altei țări:

Indemnizația de deplasare

In ceea ce priveste diurnă externă, se acordă pe zile calendaristice, iar un angajat poate să primească o diurnă deductibilă integral. Nivelul diurnei externe ce poate fi acordat personalului trimis în străinătate pentru realizarea unor misiuni temporare fiind prevăzut pentru fiecare țară în parte în anexa din HG 518/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform Legii nr. 227/2018 privind Codului fiscal, art 76, alin 2, lit k:

CAPITOLUL III - Venituri din salarii și asimilate salariilor

ART. 76 - Definirea veniturilor din salarii și asimilate salariilor

[….]

(2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică și următoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:

[….]

k) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare, primite de salariați, potrivit legii, pe perioada delegării/detașării, după caz, în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit astfel:

 1. în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului pentru personalul autorităților și instituțiilor publice;
 2. străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin hotărâre a Guvernului pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

Conform HG 518/1995, personalului trimis în străinătate în condiţiile prezentei hotărâri i se acordă, o indemnizaţie zilnică în valută primită pe perioada delegării şi detaşării, denumită în continuare indemnizaţie de deplasare, compusă din:

 • sumă zilnică, denumită în continuare diurnă, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană, a celor mărunte uzuale, precum şi a costului transportului în interiorul localităţii în care îşi desfăşoară activitatea;
 • sumă zilnică, denumită în continuare indemnizaţie de cazare, în limita căreia personalul trebuie să îşi acopere cheltuielile de cazare. Prin cheltuieli de cazare se înţelege, pe lângă tarifele sau chiria plătite, şi eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum şi costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.

Transportul

Conform HG 518/1995:

Art. 10

(1) Personalul trimis în străinătate în condiţiile prezentei hotărâri are dreptul să călătorească cu avionul sau cu trenul.

De asemenea, personalul poate să călătorească şi cu mijloace auto în situaţia în care cheltuielile totale ce trebuie suportate de către ministere şi celelalte unităţi trimiţătoare sunt inferioare tarifelor practicate în cazul călătoriei cu avionul.


Tratamentul fiscal al diurnelor si cazării

Aşa cum am precizat şi la începutul articolului, contravaloarea diurnei trebuie stipulată în contractul colectiv de muncă sau într-un act adițional din contractul individual de muncă.

Pentru deplasările în interiorul României spre exemplu, tratamentul fiscal este determinat de pragul valoric de 42,5 lei, adică 17 lei/zi x 2.5.

Astfel, avem următoarele situaţii:

 • dacă diurna acordată este mai micăde 42,5 lei/zi, atunci cheltuiala este integral deductibilă;
 • dacă diurna acordată este mai marede 42,5 lei /zi, diferența de valoare față de 42,5 lei se impozitează.

Totodată, pentru perioada în care salariatul se află în delegație/detașare și primește indemnizație zilnică de delegare (diurnă), angajatorul nu va acorda tichete de masă, după cum stabileşte HG nr. 23/2015, privind acordarea tichetelor de masă.

Atât pe teritoriul României, cât și în alte țări, diurna nu se justifică de către angajat, aceasta fiind folosită pentru hrană și transport în localitatea respectivă.

Sumele care depăşesc aceste plafoane se supun impozitului pe salarii şi se includ în baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale obligatorii, indiferent de entitatea plătitoare (plătitor de impozit pe profit, plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, organizaţie neguvernamentală).

Spre exemplu, dacă diurna acordată în țară pentru ziua de deplasare depășește plafonul de 42,5 lei, diferența rezultată se va impozita atât din punct de vedere al impozitului pe venit salarial, cât și din punct de vedere al contribuțiilor sociale, conform art 76, alin 2, lit k din Codul Fiscal, cum am men’ionat mai sus.


Documentele de întocmit pentru o delegaţie

Atunci când companiile pregătesc documentațiile necesare delegațiilor în țară, acestea trebuie să fie atente la mai multe aspecte, în condițiile în care, la control, se verifică aceste aspecte, iar lipsa unor acte îi poate determina pe inspectorii fiscali să reclasifice anumite cheltuieli cu deplasările ca nedeductibile.

Documente deplasare internă

Potrivit OMFP 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, angajatul trebuie să completeze „Ordinul de deplasare cod 14-5-4” pentru fiecare deplasare pe teritoriul României. Ordinul de deplasare trebuie semnat și aprobat de conducerea companiei.

La întoarcerea din delegație, angajatul trebuie să completeze  „Ordinul de deplasare”, la care va atașa documentele justificative pentru cheltuielile efectuate în timpul delegației (cazare - pe teritoriul României, diverse cheltuieli făcute în scopul activității companiei).

Ordin de deplasare

Documente deplasare externă

Pentru deplasările externe nu există reglementat un model de formular tipizat pentru decontul de cheltuieli. Mai jos am atasat un model de mandat și decont:

Alte documente utile ce pot fi folosite:

 1. Notă de fundamentare - de ce este necesară deplasarea;
  2. Mandat de deplasare - cine este mandatat să plece și ce e mandatat să facă;
  3. Deviz estimativ - un calcul diurnă/cazare/cheltuieli diverse/transport cât ajunge per total să coste deplasarea estimativ;
  4. Decizia de deplasare - directorul decide cine să plece și scrie de cine sunt suportate costurile;
  5. Cerere ridicare valută - sta în spate la dispoziția de plată pentru avans în valută;
  6. Decont deplasare externă - la intoarcere;
  7. Raport de activitate - la întoarcere, salariatul prezintă un raport despre activitatea intreprinsă pe durata deplasării.

Monografie contabila

Exemplu 1:

Se deleagă un angajat din București în perioada 12.03.2018-15.03.2018 în Timișoara și i se acordă un avans pentru deplasare în valoare de 1.500 lei. Se cunosc urmatoarele:

 1. în data de 12.03.2018, angajatul pleacă la ora 8:00 din București, ajunge la ora 09:30 în Timișoara;
 2. se cazeaza la Hotel Timiș în perioada 12.03.2018-15.03.2018;
 3. în data de 15.03.2018, angajatul pleacă la ora 16:00 din Timișoara, ajunge la ora 17:30 în București;
 4. factură bilet avion 500 lei + TVA;
 5. bon taxi 30 lei, TVA inclus, fară CUI înscris pe el;
 6. diurnă acordată 47,5 lei/zi;
 7. salariu brut angajat 1900 lei;
 8. factură cazare 300 lei + TVA;
 9. TVA 19%;
 10. Se restituie avansul neutilizat la întoarcerea din deplasare.

 

Acordarea avansului

542

=

5311

1500 lei

Avansuri de trezorerie

 

Casa

 

Decontarea cheltuielilor în baza Ordinului de deplasare la întoarcerea din delegație

%

=

542

1109.50 lei

401

 

Avansuri de trezorerie

(avion) 595 lei
(cazare) 357 lei

Furnizori

 

 

 

625

 

 

(taxi) 30 lei
(diurnă) 127.50 lei

Cheltuieli cu deplasările, detașări si transferări

 

 

 

Diurna acordată: 47.5 lei x 3 zile(12.03.2018 ora 6:00 – 15.03.2018 ora: 17:30)=142.5lei

Diurna deductibililă: 17lei*2.5*3zile= 127.5 lei

Diurnă nedeductibilă: 142.53 lei – 127.50 lei = 15 lei

Restituirea avansului neutilizat

5311

=

542

390.50 lei

Casa

 

Avansuri de trezorerie

 

Înregistrarea facturii de avion (la data facturii sau la data decontului)

%

=

401

595 lei

625

 

Furnizori

500 lei

Cheltuieli cu deplasările, detasări si transferări

 

 

 

4426

 

 

95 lei

TVA deductibila

 

 

 

Înregistrarea facturii de cazare (la data facturii sau la data decontului)

%

=

401

357 lei

625

 

Furnizori

300 lei

Cheltuieli cu deplasările, detasări si transferări

 

 

 

4426

 

 

57 lei

TVA deductibila

 

 

 

Înregistrarea statului de plată la sfârșitul lunii

641

=

421

1915 lei

Cheltuieli cu salariile personalului

 

Personal – salarii datorate

 

Se adaugă diurnă nedeductibilă 15 lei.

421

=

%

758.48 lei

Personal – salarii datorate

 

4315

478.75 lei

 

 

Contribuția de asigurări sociale

 

 

 

4316

191.50 lei

 

 

Contribuția de asigurări sociale de sănătate

 

 

 

444

734.75*10% = 73.48 lei

 

 

Impozitul pe venituri de natura salariilor

 

 

 

542

15 lei

 

 

Avansuri de trezorerie

 

Cotele de contribuții (25%, 10%) se aplică la 1915 lei.

1915 – 510 (deducerea persoanală) – 670.25= 734.75lei

 

Exemplu 2:

Se deleagă un angajat din Bucuresti în perioada 12.03.2018-14.03.2018 în Belgia și i acordă un avans pentru deplasare în valoare de 700 EUR, la cursul de 4,6lei/EUR. Se cunosc urmatoarele:

 1. în data de 12.03.2018, angajatul pleacă la ora 8:00 din Bucuresti, ajunge la ora 11:30 în Belgia;
 2. în data de 14.03.2018, angajatul pleacă la ora 16:00 din Belgia, ajunge la ora 17:30 în București;
 3. factură bilet avion 120 EUR + TVA;
 4. Avansul se utilizează la cursul de 4,7 lei/EUR;
 5. Se restituie avansul neutilizat la întoarcerea din deplasare.

 

Acordarea avansului in valută

542

=

5314/5311

700 eur/3220 lei

Avansuri de trezorerie

 

Casa in valută/Casa

 

700 EUR * 4.60 lei/EUR = 3220 lei

Decontarea cheltuielilor în baza Ordinului de deplasare la întoarcerea din delegație

%

=

542

2209 lei

625

 

Avansuri de trezorerie

470 lei
329 lei
1410 lei

Cheltuieli cu deplasările, detașări si transferări

 

 

 

Cheltuieli de transport: 100 EUR * 4.70 lei/EUR = 470 lei

Cheltuieli privind diurna: 35 EUR * 4.70 lei/EUR *2.5zile= 329 lei

Cheltuieli privind cazarea: 150 EUR * 4.70 lei/EUR*2nopti = 1410 lei

Diferențe favorabile de curs valutar cu ocazia lichidării avansului

542

=

765

70 lei

Avansuri de trezorerie

 

Venituri din diferențe de curs valutar

 

700x(4.7*4.6)=70

Restituirea avansului neutilizat

5311

=

542

1081 lei

Casa

 

Avansuri de trezorerie

 

3220+70-470-329-1410 = 1081 lei

 

Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta