0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

Gebăilă Roxana, Redactor, Expert Contabil
în Manual Contabilitate, 21 Feb 2019
actualizat la 16 Aug 2022

Contabilitatea decontărilor în numerar presupune că societățile pot efectua o serie de tranzacții în numerar, fie în lei, fie în valută. În mod normal, aceste operații au o pondere redusă în totalul decontărilor, întrucât sumele mari de numerar necesită spații mari de depozitare şi prezintă riscuri în manevrare (distrugere fizică, pierdere, furt etc).

Atunci când se foloseşte numerarul, plata se face individual, imediat şi fără intermediere. Încasările şi plățile în numerar se fac prin casieria entității, cu respectarea reglementărilor privind decontările în numerar.

Conform Legii 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată:

Art. 1.

(1) Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii.

[….]

Art. 3.

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) se pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar, în următoarele condiţii:

 1. încasări de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;
 2. încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;
 3. plăţi către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;
 4. plăţi către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;
 5. plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

(2) Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

(3) Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry. Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot achita facturile cu valori care depăşesc plafonul de 5.000 lei, către furnizorii de bunuri şi servicii, respectiv de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care depăşeşte acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.

(4) La data acordării avansurilor spre decontare, sumele aferente intră în calculul plafonului zilnic prevăzut la alin. (1) lit. c) sau d), după caz.

Așadar, potrivit normelor, plafonul zilnic maxim de plăți în lei, efectuate în numerar, este de 10.000 lei, iar plățile către o singură pesoană sunt admise în limita unui plafon de 5.000 lei. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizori, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, cu excepția plăţilor către magazinele de tipul cash&carry, pentru care plafonul maxim este de 10.000 lei.

Fluxurile contabile ale decontărilor în numerar pot fi organizate astfel:

 • încasări: stingeri de creanţe monetare, încasări de venituri şi câştiguri;
 • plăţi: stingeri de datorii monetare, achitarea cheltuielilor şi pierderilor;
 • transferuri băneşti (viramente interne) dinspre casierie spre celelalte conturi de trezorerie sau invers.

Conturi contabile utilizate în decontările cu numerar

Operațiunile de decontări în numerar se efectuează cu ajutorul Contului 531 "Casa" care se desfăşoară pe două conturi de gradul II:

5311 Casa în lei (A)

5314 Casa în valută (A).

Contul 5311 “Casa în lei”
Contul 5314 “Casa în valută”

Contul 5311 “Casa în lei”

Contul 5314 “Casa în valută”

După conținutul economic sunt conturi de active circulante bănești.

După funcţia contabilă sunt conturi de activ, care ţin evidenţa numerarului în lei sau în valută existent la casieria societății, precum şi a încasărilor și plăților efectuate în numerar.

În DEBIT se înregistrează:

 

În CREDIT se înregistrează:

  • sumele ridicate de la bănci (581 );
  • sumele încasate de la client (411, 419);
  • sumele încasate de la debitori şi creditori diverşi (461, 462);
  • numerarul depus de către asociaţi (4551 );
  • sumele încasate de la societăţile comerciale din cadrul grupului, sau de la alte societăţi legate prin participaţii (451, 453);
  • sumele încasate reprezentând aport la capitalul social (456);
  • veniturile încasate în avans (472);
  • restituirea avansurilor de trezorerie neutilizate (542);
  • valoarea investiţiilor financiare pe termen scurt cedate (501 la 508, 7642);
  • încasările de venituri în numerar ( 704, 707, 708, 758);
  • încasarea în numerar a TVA colectată (4427);
  • diferenţele favorabile de curs valutar aferente numerarului în valută stabilite la închiderea exerciţiului financiar şi la decontarea operaţiilor în valută (765);
  • dobânzile încasate în numerar (5088, 766);
  • donaţiile încasate în numerar (7582).

   
  • depunerile de numerar la bănci (581 );
  • costul de achiziţie al investiţiilor financiare cumpărate în numerar (261 la 269, 501 la 509);
  • datoriile către furnizori şi creditori diverşi achitate în numerar (401, 404, 462);
  • avansurile acordate furnizorilor (409);
  • sumele achitate personalului (421 la 426, 4281 );
  • plăţi ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entităţii (201 );
  • sumele achitate societăţilor comerciale din cadrul grupului sau societăţilor legate prin participaţii (451, 453);
  • plăţile în numerar efectuate în avans (471);
  • sumele încasate şi necuvenite unităţii (473);
  • sumele restituite asociaţilor (455, 456);
  • dividendele nete achitate în numerar (457);
  • dobânzile achitate în numerar (5088, 666);
  • impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate virate bugetului (441, 4423, 4426, 444, 446, 447, 448, 635);
  • achiziţionările de bunuri şi servicii cu plata imediată în numerar (208, 301 la 381, 532, 604, 605, 611 la 626, 628);
  • avansurile de trezorerie acordate (542);
  • sumele transferate între unitate şi subunități sau între subunităţi (481, 482);
  • cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca imobilizări necorporale (149);
  • alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii (149);
  • plăţile efectuate reprezentând alte cheltuieli de exploatare (658);
  • diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente numerarului în valută, stabilite la închiderea exerciţiului financiar şi la decontarea operaţiilor în valută (665).

  Soldul contabil reprezintă numerarul existent în casierie. Astfel, acest sold trebuie sa fie regasit si în registrul de casă al unității patrimoniale ca diferență între încasările și plățile în numerar.

  Transferurile de numerar între casierii sau între casierie și bancă, se înregistrează prin contul intermediar 581 "Viramente interne".


  Monografie. Operații privind decontărilor în numerar

  Exemplul 1

  Societatea “X” încasează de la Societatea “Y” contravaloarea facturii de prestari servicii in valoarea e 2.500 lei. În aceeasi zi, suma incasată se depune în contul de lei de la bancă.

  Încasarea facturii în casieria societății X

  5311

  =

  4111

  2.500 lei

  Casa în lei

  Clienți

  Depunerea in contul din bancă al societății

  581

  =

  5311

  2.500 lei

  Viramente interne

  Casa în lei

  Înregistrarea operatiunii din extras

  5121

  =

  581

  2.500 lei

  Conturi la bănci in lei

  Viramente interne

   Exemplul 2

  Se exporta semifabricate în valoare de 1.000 EUR la cursul de 4.60 Iei/EUR. Decontarea se face la cursul ele 4.50 Iei/EUR, iar suma se depune în contul bancar. Exportatorul a înregistrat produsele livrate la pretul de 4.000 lei.

  Livrarea semifabricatelor: 1.000 x 4,60lei/EUR = 4.600 lei

  4111

  =

  702

  4.600 lei

  Clienti

  Venituri din vânzarea semifabricatelor

  Descărcarea gestiunii de semifabricate livrate:

  711

  =

  341

  4.000 lei

  Variaţia stocurilor

  Semifabricate

  Încasarea în numerar a creanţei în valută:

  1.000x4.6lei/EUR=4.600lei

  1.000x4.5lei/EUR= 4.500lei

  %

  =

  4111

  4.600 lei

  5314

  Clienti

  4.500 lei

  Casa in valută

  665

  100 lei

  Cheltuieli din diferențe de curs valutar

  Depunerea la bancă a numerarului în valută:

  1.000 x 4,5 = 4.500 lei

  581

  =

  5311

  4.500 lei

  Viramente interne

  Casa în lei

  5124

  =

  581

  4.500 lei

  Conturi la banci in valuta

  Viramente interne

   

   

  Cuprins - Manual de Contabilitate Financiară


  Studiază în continuare și celelalte articole din Manual de Contabilitate Financiară. Mergi la cuprinsul manualului și vezi toate articolele disponibile.

   

   

  Ai nevoie de consultanță ?

  Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
  Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

   


  "Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
  Tilman J. Fertitta