0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Dan Mariana, Redactor, Expert Contabil
în Manual Contabilitate, 25 Aug 2018
actualizat la 16 Aug 2022

Capitalul social este acea componentă a capitalurilor proprii care exprimă valoarea totală a aporturilor subscrise sau depuse de proprietari (acţionari sau asociați).

Capitalul social se poate majora prin aporturi de capital fie în natură sau numerar, fie prin încorporarea rezervelor sau a profitului cumulat. Există și situații în care capitalul social se poate micșora, situații de genul: retragerea unor asociaţi, redimensionarea capitalului în funcţie de volumul activităţii, acoperirea pierderilor din anii precedenţi.

Capitalul social este divizat, conform actului constitutiv al societatii, în acțiuni la societățile pe acțiuni (SA) și în părți sociale la societățile cu răspundere limitată (SRL).

Pentru o bună evidență contabilă a capitalului social se crează conturi analitice pe fiecare acţionar sau asociat în parte, cuprin­zând numărul şi valoarea nominală a acţiunilor sau părţilor sociale subscrise şi vărsate.

Conform Legii nr.31/1990, cu modificările in vigoare, plafonul minim de capital social pentru societățile comerciale este:

 • 200 lei pentru societățile cu raspundere limitată (SRL);
 • 90 000 lei pentru societățile pe acțiuni și societățile în comandită pe acțiuni.

Prin legi speciale se pot institui alte plafoane minime necesare constituirii și funcționării altor tipuri de societăți. Astfel, în conformitate cu legislația bancară în vigoare o societate bancară, deși se constituie sub forma unei societăți pe acțiuni, trebuie să dispună de un capital social de minim 37 000 000 lei. Sau un broker de aigurare, conform normelor emise de ASF, va trebui să aibă un capital minim de 150 000 lei.


Documente ce țin evidența capitalului social

Documentele prin care se ține evidența capitalului social sunt:

 • Actul constitutiv este un documentul prin care se stabileşte statutul și modul de organizare şi funcţionare a unei societăți comerciale. Acesta cuprinde informații despre: denumirea şi sediul societăţii, forma juridică, obiectul de activitate, capitalul social subscris, structura acestuia şi modalităţile de constituire, organele de conducere şi adminis­trare, dizolvarea societăţii etc.
 • Vărsarea capitalului social subscris. Această operație se face conform următoarelor documente , în funcție de natura aporturilor:
  • Chitanţa: pentru depunerea aportului la casierie sub formă de numerar;
  • Foaia de vărsământ bancar: pentru depunerea aportului direct la bancă;
  • Proces verbal de predare-preluare: în cazul aporturilor în natură, în care se precizează caracteristicile şi valoarea bunurilor aduse ca aport, evaluate de către o comisie sau de către un expert evaluator.
 • Registrul acţionarilor/asociaţilor: ţine evidenţa nominală a capitalului social pe fiecare asociat/acţionar în parte, cuprinzând numărul de părţi sociale/acţiuni subscrise și valoarea nominală a acestora, vărsămintele efectuate, menţiuni privind vânzarea sau cumpărarea de părți sociale/acțiuni, etc.

Evaluarea capitalului social

Capitalul social este divizat în acţiuni la societăţile pe acțiuni și în părţi sociale la societăţile cu răspundere limitată. Acţiunile sau părţile sociale se pot evalua în mai multe modalități, prezentate în continuare.

 • Valoarea nominală se calculează prin raportul dintre valoarea capitalului social și numărul de titluri emise (acțiuni sau părți sociale). Ca exemplu, dacă la inființarea unui SRL se constituie un capital social de 10 000 lei, care este divizat in 100 părti sociale, valoarea nominală a unei părți sociale va fi: 10 000/100=100lei.
 • Preţul de emisiune sau cursul acţiunilor este preţul care trebuie plătit de către persoanele ce subscriu (cumpără) acţiunile sau părțile sociale. Preţul de emisiune poate fi egal sau mai mare decât valoarea nominală.
 • Valoarea de piaţă sau cotaţia titlurilor se face prin valoarea de vânzare-cumpărare a titlurilor, care se stabileşte la bursa de valori, pe baza raportului dintre cerere şi ofertă. Preţul de piaţă al unei acţiuni depinde de mai mulţi factori, cum ar fi: mărimea dividendelor aşteptate de către acţionari, stabilitatea financiară a entităţii, situaţia generală a pieţei de capital, rata dobânzilor etc.
 • Valoarea financiară este raportul dintre echivalentul corespunzător capitalizării dividendului anual pe o acţiune și rata medie a dobânzii pe piața monetară interbancară.
  Valoarea financiară = dividend 1 acţiune / rata medie a dobânzii pe piaţă
  Ca exemplu, dacă pentru o acţiune s-a primit un dividend de 25 lei, iar rata medie a dobânzii este de 3.50%, Valoarea Financiară = 25/3.5% = 714.28lei.
 • Valoarea contabilă sau bilanţieră se calculează ca raport între activul net contabil și numărul de titluri;
  Valoarea contabilă = activ net contabil / număr titluri , unde:
  Activ net contabil = active - datorii - active fictive = capitaluri proprii - active fictive
  Activele fictive nu au o existență de sine stătătoare, ci sunt considerate ca atare în virtutea unei convenții sau accepțiuni date prin lege sau alt gen de reglementări juridice. Acestea sunt formate din cheltuieli de constituire, active de regularizare, cheltuielile de crestere a capitalului, primele platite la rascumpararea obligatiunilor.
 • Valoarea de randament este valoarea corespunzătoare profitului net pe o acţiune care se poate capitaliza în cursul exerciţiului financiar la o rată medie a dobânzii pe piața monetară interbancară. Venitul titlurilor este egal cu dividendele plus profitul încorporat în rezerve.
  Valoarea de randament = (dividend 1 acţiune + cota parte din profit pe 1 acţiunea încorporată în rezerve) / rata medie a dobânzii
  Ca exemplu, dacă dividendul pe acțiune este de 25 lei, partea din profit încorporată în rezerve este de 5 lei pe acțiune, iar rata dobânzii este de 3.5%,
  Valoarea de randament = (25 + 5)/3.5% = 857.14lei.

Conturi contabile utilizate în operațiunile cu capital social

Contul 1011 "Capital subscris nevărsat" 

Contul 1011 "Capital subscris nevărsat"

După conținutul economic este un cont de capitaluri proprii.

După funcţia contabilă este un cont de pasiv care ţine evidența capitalului social subscris de către asociaţi sau acţionari conform documentaţiei de constituire a unei societăți comerciale, dar nevărsat.

În DEBIT se înregistrează:

 

În CREDIT se înregistrează:

 • trecerea capitalului subscris nevărsat la capital subscris vărsat (contul 1012)
 
 • În CREDIT se înregistrează capitalul social subscris de către asociati/actionari în natură si/sau numerar (contul 456).

SOLDUL creditor al contului reprezintă capitalul social subscris,dar nevărsat.

Contul 1012 "Capital subscris vărsat"

Contul 1012 "Capital subscris vărsat"

După conținutul economic este un cont de capitaluri proprii.

După funcţia contabilă este un cont de pasiv care ține evidența existenței, creșterii și diminuării capitalului social subscris şi vărsat în natură sau în numerar de către asociaţii sau acţionarii unei societăţi comerciale.

În DEBIT se înregistrează:

 

În CREDIT se înregistrează:

 • capitalul social retras de asociaţi sau acţionari, precum şi capitalul social lichidat cu ocazia fuziunii sau lichidării societăţii comerciale (456);
 • capitalul social utilizat pentru acoperirea pierderilor din exerciţiile financiare precedente (1171 );
 • valoarea nominală a acţiunilor proprii răscumpărate şi anulate (conturile 1091,1092);
 • diferenţa dintre valoarea nominală (mai mare) şi costul de achiziţie (mai mic) a acţiunilor proprii răscumpărate şi anulate (contul 141 );
 
 • trecerea capitalului subscris nevărsat la capital subscris vărsat (contul 1011 );
 • primele încorporate în capitalul social (conturile 1041, 1042, 1043, 1044 );
 • rezervele încorporate în capitalul social (conturile 1063, 1068);
 • profitul net reportat repartizat la capitalul social (contul 1171 );

SOLDUL creditor al contului reprezintă capitalul social subscris vărsat.

Contul 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii"

Contul 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii"

După conținutul economic este un cont de capitaluri proprii.

După funcţia contabilă este un cont de pasiv care ține evidența câştigurilor legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.

În DEBIT se înregistrează:

 

În CREDIT se înregistrează:

 • câştigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, transferate la alte rezerve (contul 1068);
 
 • diferenţa între preţul de vânzare al instrumentelor de capitaluri proprii şi valoarea lor de răscumpărare (conturile 461, 5121, 5124);
 • diferenţa între valoarea nominală a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi valoarea lor de răscumpărare (contul 1012);

SOLDUL creditor al contului reprezintă câștigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.

Contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii"

Contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii"

După conținutul economic este un cont de capitaluri proprii.

După funcţia contabilă este un cont de activ, care ține evidența  pierderilor legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor ele capitaluri proprii.

În DEBIT se înregistrează:

 

În CREDIT se înregistrează:

 • diferenta între valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi preţul lor de vânzare (contul 109);
 • diferenţa între valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi valoarea lor nominală (contul 109);
 • valoarea instrumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu gratuit (contul 109);
 • cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca imobilizări necorporale (conturile 512,531,462);
 • alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii (conturile 512, 531, 462).
 
 • pierderile legate de emiterea,răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din alte rezerze (contul1068).

SOLDUL creditor al contului reprezintă pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.

 

Alte conturi specifice, utilizate pentru înregistrarea operaţiilor privind capitalul social sunt:

456 "Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul"
109 "Acțiuni proprii"

 

 

Cuprins - Manual de Contabilitate Financiară


Studiază în continuare și celelalte articole din Manual de Contabilitate Financiară. Mergi la cuprinsul manualului și vezi toate articolele disponibile.

 

 

Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta